0 SEMINAR HERMENEUTIKA - Pdt. Budi Asali, M. Div (Surabaya)